چرا شیعیان معتقدند که اولیای خدا و پیامبر و امامان قادر به انجام امور خارق العاده هستند؟!! مگر نه این است که این اختیار فقط برای خداوند است و دیگران چنین قدرتی ندارند؟!!
پاسخ: شکی نیست که یکی از حقایق عالم عبارت است از تصرف برخی از اولیای خدا در نظام تکوین. شفا دادن بیماران و درمان دردها و باز کردن مشکلات و حتی زنده کردن مردگان از این دست کارهاست. طبق قاعده ی : ( ادل الدلیل علی امکان الشی وقوع الشی ) باید گفت که انجام این امور از جانب امامان و اولیا کاری شدنیست که حتی به کرات شاهد وقوع این امور بوده ایم. زیرا بهترین دلیل بر ممکن بودن چیزی ، این است که واقع شدن آن را در عالم خارج ببینیم. چه بسیارند کسانی که در زندگی شخصی خود این حقیقت را آزموده اند و کراماتی خارق العاده را با توسل به اولیای خدا با چشم خود دیده اند. بنابر این انکار کرامت اولیا و امامان در واقع انکار وجود خورشید در آسمان است. 
اما دلیل این قدرت اولیا هم روشن است. زیرا شکی نیست که در این جهان که نظام علت و معلول در سراسر آن جاریست همه ی علل به یک علت العلل بازمیگردد که آن وجود واجب الوجود و فیاض مطلق است که بی اذن او برگ از درخت نمی افتد. اما بزرگان دین با عمل به ظاهر و باطن دین که از آن به شریعت و طریقت یاد میشود کم کم پله های کمال و قرب به قادر متعال را میپیمایند. و در اثر این عبودیت به مقامی میرسند که متلبس به صفات معبود میشوند. یعنی اگر پروردگار خلاق و قادر و عالم و مرید و شافی است کم کم این عبد هم رنگ آن صفات را به خود گرفته و علم و اراده و قدرتش خدایی میشود و بالنتیجه انسان خدا نمیشود ولی کار خدایی میکند . که از این حالت تعبیر به ولایت تکوینی میشود. 
البته قرآن و روایات پر است از  کرامات اینگونه افراد . تا جایی که در حدیث قدسی که آن را مرحوم علامه ی کلینی در کتاب شریف اصول کافی جلد 2 صفحه ی 352 آن را از پیامبر اسلام نقل کرده ، خداوند میفرماید عبد بعد از انجام واجبات و مستحبات به جایی میرسد که : ( کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سالنی اعطیته) یعنی: من خدا گوش شنوای عبدم میشوم که با آن میشنود و چشم بینای او میشوم و زبان گویای او میشوم و دست توانای او میگردم تا جایی که اگر مرا بخواند جواب میدهم و اگر از من درخواستی کند به او عنایت میکنم! 
آری امامان مسلمین و اولیای دین با این ولایت تکوین که البته آن را خدا به آنان عنایت کرده و این قدرت در طول قدرت خداست و نه در عرض آن ، دست به کارهای خارق عادت میزنند و شفا میدهند و حتی مردگان را زنده میکنند.
چرا دشمنان شیعه و وهابیان که خود را مسلمان و موحد میدانند با وجود این برهان باز هم در شبکه ها و سایتهای خود این کرامات را برنمیتابند؟!!!
 ( خلاصه ی درس پاسخ به شبهات کلامی و اعتقادی مطرح در رسانه ها. توسط : شیخ علی زند قزوینی. زمان : هر هفته از شنبه تا سه شنبه، ساعت 6:45 عصرها. مکان : قم، خیابان ارم، کوی مسجد سلماسی، مقابل مسجد سلماسی، مدرسه ی علمیه ی مرحوم آیت الله لنگرودی. پایگاه اطلاع رسانی :
 (  Zandqazvini.blog.ir
دوستداران اهل بیت لطفا اطلاع رسانی کنند تا در ثواب این کار شریک باشند.