حضور مرجع عالیقدر سید صادق روحانی وشیخ علی زند قزوینی