معاویه شیخین را غاصب میدانست:
ما همواره با بحث علمی خواستار رفع ابهام و ایجاد وحدت بین مسلمین هستیم. 
یکی از نکات قابل تامل در باور وهابیان و همفکران آنان این است که از یک سو معاویه  را خال المومنین میدانند و از یک سو ابوبکر و عمر را خلیفه ی پیامبر میپندارند، در حالی که معاویه طی نامه ای که خود آنان در منابع روایی خود آورده اند به محمد بن ابی بکر صراحتا مینویسد پس از پیامبر حق با مولا علی بوده و ابوبکر و عمر غاصب خلافت بوده اند.

علامه مسعودی - محدث و عالم بزرگ اهل تسنن- در کتاب معروف خود مروج الذهب جلد 3 صفحه ی 32 مینویسد:
معاویه در نامه اش به محمد پسر ابوبکر خلافت شیخین را بدون مشروعیت دانسته و  نوشت:
( فلما اختار الله لنبیه ما عنده و اتم له ما وعده و اظهر دعوته و افلج حجته قبضه الله الیه فکان ابوک و فاروقه اول من ابتزه و خالفه علی ذلک اتفاقا و اتسقا ثم دعواه الی انفسهما )   
یعنی :( هنگامی که خداوند پیامبر را انتخواب کرد و دعوت او را روشن ساخت و آنچه را به پیامبر وعده داده بود عملی کرد و حجتش را آشکار کرد، سپس پیامبر را به سوی خودش برد و او را از دنیا برد. در آن وقت بود که پدر تو - ابوبکر- و فاروق -عمر- اولین افرادی بودند که با پیامبر  مخالفت کردند  و هر دو با هم اتفاق کرده و ادعا کردند که خلافت از آن این دو نفر است!!! ).
اکنون به جاست که جوانان مسلمان غیر شیعه قضاوت کنند که آیا معاویه راست گفته؟! و اگر حقیقت این بوده پس آیا میتوان شیخین را خلفای پیامبر دانست؟!!
قضاوت کار عقل است.
ارادتمند دوستان اهل بیت: شیخ علی زند قزوینی. 
Zandqazvini.blog.ir
لطفا اطلاع رسانی بفرمایید تا در ثواب شریک شوید.